DİDİM’de BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ AKÇED - Ferda Kılınç

Akbük’te baş­kan­lı­ğı­nı Ferda Kılıç’ın, baş­kan, yar­dım­cı­lı­ğı­nı Avu­kat Ö. Faruk Hak­sal’ın yap­tı­ğı, çev­re­ci­le­rin oluş­tur­du­ğu, de­mok­rat, aydın,ile­ri­ci, Ata­türk sev­da­lı­sı bir der­nek. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sin baş­lat­tı­ğı hayır kam­pan­ya­sı, ada­let yü­rü­yü­şü gibi sivil ve de­mok­ra­tik di­re­ni­şin ve Akbük’teki Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Cum­hu­ri­yet­çi Ka­dın­lar Der­ne­ği, Akbük Cem Evi gibi de­mok­ra­si bi­le­şen­le­ri­nin adeta lo­ko­mo­ti­fi.​ Ken­di­si­ni “SÖZ KO­NU­SU VATAN’SA GERİSİ TE­FER­RU­AT” di­ye­rek ta­nım­la­yan AKÇED eylem ve söy­lem­le­riy­le Akbük’ün ay­dın­lık yü­zü­nü yan­sı­tı­yor. De­mok­rat, sos­yal de­mok­rat üye­le­rin­den­ de al­dı­ğı des­tek­le, çevre du­yar­lı­lı­ğı, bu uğur­da ka­rar­lı du­ru­şu Akbük’e çok­ şey ka­zan­dı­rı­yor.17 adet balık çift­li­ği­nin kal­dı­rıl­ma­sı, Akbük kör­fe­zin­de deniz pat­lı­can­la­rı­nın top­la­tıl­ma­ma­sı, odun kömür ocak­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı, baz is­tas­yon­la­rı­nın Akbük dı­şı­na çı­kar­tıl­ma­sı gibi hu­ku­ki bo­yut­la­rı­da olan ey­lem­le­re imza atıp sonuç alan AKÇED Akbük’lü­le­rin göz­be­be­ği ha­li­ne gel­miş­tir.

Ay­rı­ca; sos­yal ha­ya­tın bir par­ça­sı olan söy­le­şi­ler, da­ya­nış­ma ye­mek­le­ri ve gezi gibi et­kin­lik­ler­le Akbük’ün sa­de­ce bir emek­li ma­hal­le­si ol­ma­ma­sı için yoğun bir çaba sar­fet­mek­te­dir­ler.

 

Sonuç olarak; Akbük’lü­le­rin, özel­lik­le­de tüm CHP li­le­rin ama­sız ve fa­kat­sız AKÇED’i des­tek­le­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.​ Biliyo­ruz ­ki bu tür der­nek­ler de­mok­ra­si­mi­zin ve ay­dın­lık Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne su ta­şı­mak­ta­dır. 

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 54.161.49.216
Tarih: 22.8.2018
Akbük Web DesignCumhuriyet Mah. 1. Kordon No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Akbük - Didim - Aydın
www.akceder.com